(ศ.ดร. สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์)
ศาสตราจารย์ สังคมวิทยา - ประชากรศาสตร์
ประถมศึกษา โรงเรียนเขียนนิวาศน์ (บางลำพู)
มัธยมศึกษา โรงเรียนแม้นศรีพิทยาลัย และเซ็นต์คาเบรียล
ปริญญาตรีเกียรตินิยม(พ.ศ.2508) ทางด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์ ด้วยทุนโคลัมโบ
ปริญญาโทและเอก (พ.ศ.2514) ทางสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัย บราวน์
บราวน์ ด้วยทุนสภาประชากรของสหรัฐอเมริกา,
สมาชิกสมาคมเกียรตินิยมสูงสุด ฟาย เบต้า เคปป้า (Phi Beta Kappa)
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน ปรอ.4 (2534)
ได้รับโล่ห์นักวิชาการดีเด่น วปรอ. 344
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ (2541)
รางวัลนักศึกษาดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ พ.ศ.2502 - 2503
Colombo Plan Scholarship เรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ (1961 - 1965)
Population Council Fellowship เรียนปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา (1967 - 1971)
UNDP, 1974
เกียรตินิยมสูงสุด Phi Beta Kappa จากสหรัฐอเมริกา
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาของสภาวิจัยแห่งชาติ 2529
ผลงานวิจัยดีเยี่ยม (สาขาสังคมวิทยา) สภาวิจัยแห่งชาติ 2533
โล่นักวิชาการดีเด่น วปรอ.344 (2534)
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อสังคม จากมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (2540)
ผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 1 กระทรวงยุติธรรม
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญโท
หลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2518)
หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2519)
หลักสูตรอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (2518)
หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2536)
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2524 - 2532)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2543 - 2546)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา (การพัฒนาการเมือง การพัฒนาสังคม การบริหารธุรกิจ การบริหารการศึกษา การพัฒนานักบริหารระดับสูง การบริหารงานยุติธรรม วิธีวิทยาการวิจัย จิตวิทยาให้คำปรึกษา การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2547 - ปัจจุบัน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประธานแขนงวิชา (1) การพัฒนานักบริหารระดับสูง (2) การบริหารงานยุติธรรม (3) วิธีวิทยาการวิจัย
กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
UNESCO
Consultant's contract for TSS 1 exercise "Non Formal Education for Women in China" June, 1995.
Panel Discussion : Access and Quality of Education for girls and women's empowerment, on : Fourth World Conference on Women International Literacy Day, 8 Septemder 1995.
Consultant's Contract for TSS1 Exercise : Education Girls and the Least Developed Countries. January - March 1996.
UNFPA
ที่ปรึกษา UNFPA Consultant ในโครงการอบรมและการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ ของรัฐบาลฟิจิ ระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไป (ประจำต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือน)
ESCAP
วิทยากรบรรยายของ ESCAP/WHO ในการสัมมนาฝึกอบรมนักวิจัย "Psycho-Social Factors Affecting Planning" Research Proposal Workshop, Bangkok 1980
United Nations
ผู้เชี่ยวชาญของ Expert Group on Guidelines for Assesing impacts of Climate Change ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
ที่ปรึกษาหลักสูตรและผู้บรรยายของ United Nations Asian and Pacific Development Institute, an international training programon "Population and Development Policy Co-ordination and Program Integration", 1976.
วิทยากรฝึกอบรม "Social Indicators Workshop" ของ Federal Land Development Authority, Malaysia and Population Council, 2524.
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการสุ่มตัวอย่างร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟอร์ดโครงการ "Family Planning Survey in Northern Thailand", 1978.
ESCAP
"Social and Economic Consequences of Population Change in Thailand" ด้วยทุนสนับสนุนจาก Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) 1991. หัวหน้าโครงการ.
ILO
"Survey of selected villages for identification of Target Population and Employment Promotion Pilot Project". ด้วยทุนสนับสนุนจาก International Labour Organization Asian; Employment Programme. 1990. หัวหน้าโครงการ.
IDRC
"ประชากรและโครงการพัฒนาในประเทศไทย: งานวิจัยภาคสนาม (ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ) ด้วยทุนวิจัยจาก IDRC. 2528. หัวหน้าโครงการ.
"An Evaluative Research ont eh Village Health Volunteer Program of KHon Kaen University," Commissioned by Faculty of Medicine, Khon Kaen University, ด้วยทุนสนับสนุนจาก IDRC. 1979. หัวหน้าโครงการวิจัย.
"The Social and Economic Evaluation of Biogas Technology in Rural Thailand," ด้วยทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre. 1979. หัวหน้าโครงการวิจัย.
"A Micro Socio-Economic Analysis of Thai Fertility : A Rural Family Perspective," IDRC, 1975-1978. 1978. หัวหน้าโครงการวิจัย.
"Religious Beliefs and Their Impacts on Social Economic and Demographic Change in the Rural Areas of Thailand," ด้วยทุนสนับสนุนจาก IDRC. 1974. ผู้วิจัยหลักของโครงการวิจัย.
Rockefeller Foundation
"ชาติพันธุ์และภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย" เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์. 2526. หัวหน้าโครงการวิจัย.
"The Maeklong Integrated Rural Development Project," ด้วยทุนสนับสนุนของ Rockefeller Foundation. 1974. นักวิจัยและผู้ช่วยหัวหน้างานสนามโครงการ.
United Nations Fund for Population Activities
"Contraceptive Demand and Supply Survey-Thailand" ด้วยทุนสนับสนุนจาก United Nations Fund for Population Activities. 1982. หัวหน้าโครงการวิจัย.
Population Council.
"สตรีกับการพัฒนาและผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรในประเทศไทย" ด้วยทุนสนับสนุนจาก Population Council, Bangkok. 2524. หัวหน้าโครงการ.
"Fertility Impacts of Agricultural Irrigation System in Northeastern Thailand," The Population Council Award. 1980. หัวหน้าโครงการ.
"A Feasibility Study of Reducing the Population Growth Rate of Thailand to 1.5 PerCent Per Annum by the End of the Fifth FiveYear Plan : A Technical Demographic Analysis", Commissioned by the National Economic and Social Development Board. ด้วยทุนสนับสนุนจาก Population Council, N.Y. 1979. นักวิจัยร่วมโครงการ.
สิ่งแวดล้อม
"Social, Economic and Demographic Studies for Better Resources Management of Songkla Lake Basin," ด้วยทุนสนับสนุนจาก National Environmental Board. 1980. หัวหน้าโครงการวิจัย.
การเคหะแห่งชาติ
การศึกษาวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของผู้ขอกู้ตามโครงการแปลงสิทธิการเช่าเป็นทุนในเคหะชุมชนห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติ. . 2550 . ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารงานชุมชนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และการสร้างวัฒนธรรมเอื้ออาทรในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ปี 2549 . 2549 . ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและอยู่อาศัยที่มีต่อการบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร ประจำปื 2548. 2548 . ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารงานชุมชนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และการสร้างวัฒนธรรมเอื้ออาทรในโครงการของการเคหะแห่งชาติ . 2548. ที่ปรึกษาโครงการ
การวิจัยประเมินผลโครงการแปลงสิทธิการเช่าห้องพักในอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติให้เป็นทุน กรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนคลองเตย". 2547. ที่ปรึกษาโครงการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการวิจัยกระบวนการเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในการพึ่งตนเอง. 2548. ที่ปรึกษาโครงการ
สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545 ระยะสิ้นสุดแผน(ต.ค. 44 - ก.ย. 45) . 2546 . ที่ปรึกษาโครงการ - โครงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. 2545. ที่ปรึกษาโครงการ
การจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545 . 2545 . ที่ปรึกษาโครงการ
การศึกษาการจัดวางระบบตัวแบบเบื้องต้น (Prototype) การติดตามและประเมินผลด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ .2545 . ที่ปรึกษาโครงการ
การสร้างเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการภายใน(Internal Performance Evaluation) ของอำเภอ จังหวัดและศูนย์อำนวยการระดับภาค. 2545. ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545 ในส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะ 6 เดือน(ต.ค. 44 - มี.ค. 45) . 2545 . ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการการวิเคราะห์การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544 - 2545 ภาพรวมของประเทศ ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 44 - มี.ค. 45).2545. ที่ปรึกษาโครงการ
การประเมินผลโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด. 2544. ที่ปรึกษาโครงการ
กรมการพัฒนาชุมชน
การประเมินผลโครงการ การศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชน .2544 . ที่ปรึกษาโครงการ
สำนักงบประมาณ
การประเมินผลแผนงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ด้วยทุนจากสำนักงบประมาณ. 2541. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินผลแผนงาน - งาน - โครงการทางหลวงชนบท ด้วยทุนจากสำนักงบประมาณ. 2537. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินผลแผนงาน - งาน - โครงการงานให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ด้วยทุนจากสำนักงบประมาณ. 2537. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ด้วยทุนจากสำนักงบประมาณ. 2537. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.2535 ด้วยทุนจากสำนักงบประมาณร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2536. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
รายงานการประเมินผลโครงสร้างงานชนบท พ.ศ.2531 (ภาคกลาง) สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2533. 2531. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ.
รายงานการประเมินผลโครงสร้างงานชนบท พ.ศ.2531 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2533. 2531. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ.
ภาพรวมรายงานการประเมินผลโครงสร้างงานชนบท พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2531. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ.
รายงานการประเมินผลโครงสร้างงานชนบท พ.ศ. 2530 : ภาคกลาง สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2530. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การประเมินแผนงาน/โครงการ แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2537 ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน. 2538. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปี 2536 ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน. 2537. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
การประเมินรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมปี 2536 ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน. 2537. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
"ปัญหาโสเภณีเด็ก : สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไข" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2535. นักวิจัยหลัก. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อสังคมดีเด่น จากมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
"ระบบข้อสนเทศเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย" ด้วยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2534. หัวหน้าโครงการ.
การสำรวจการมีข้อมูลในแต่ละระดับการบริหาร: ประชากรและการพัฒนา เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์. 2531. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ.
กรมปศุศัตว์
โครงการป้องกันและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อย. ด้วยทุนจากกรมปศุสัตว์. 2540. หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
"ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับการผลิตบุคลากรระดับสูง" 2535. นักวิจัยหลัก.
"ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรระดับกลางและระดับสูง" ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยทุนสนับสนุนจาก USAID. 2534. หัวหน้าโครงการ.
การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาค สำหรับการคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2528. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และชุตินาฎ บุญพวง.
การคาดประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 2528. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และชุตินาฎ บุญพวง.
NIDA
"การเปลี่ยนแปลงแบบแผนและตัวกำหนดการย้ายถิ่นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2508" ในการประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 7 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-หารศาสตร์ หน้า 391-426. 2531. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
Adjustment of Mortality Statistics and Life Table Construction in Thailand. Bangkok : National Institute of Development Administration. 1986. Suchart Prasith-rathsint.
Projection of Primary Students in Thailand from 1986 to 2000 in Thai Journal of Development Administration. Vol.26, No.4, October. 1986. Suchart Prasith-rathsint and Pongsak Manasirisuk,
การคาดประมาณจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญระหว่างปี 1985-2001. กรุงเทพฯ โครงการประชากรและการพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2528. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และพงษ์ศักดิ์ มานะศิริสุข.
การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาค สำหรับการคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในการประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 5 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน้า D1-1 ถึง D1-36. 2528. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และชุตินาฎ บุญพวง.
"วิธีการประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายวางแผนครอบครัวสำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่6" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2528 หน้า 37-51. 2528. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ ชุตินาฎ บุญพวง.
สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ความรู้ ทัศนคติ และการวางแผนครอบครัวของสตรีไทยในชนบท" สถาบันประชากรศาสตร์: Working paper No.2. 2516. ผู้วิจัยหลักโครงการ.
"The National Longitudinal Study of Social, Economic and Demographic Change in the Rural and the Urban Round of the Field Survey" 2515. หัวหน้าทีมสำรวจภาคสนามโครงการ.
"The Rural and Urban Population of Thailand: Comparative Profile." Institute of Population Studies, Research Report No.8. 2513. ผู้วิจัยหลักโครงการ.
หน่วยงานอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญหลักงาน Demographic Study โครงการ Master Plan and Feasibility Studies for Area Around Second Bangkok International Airport
หัวหน้าคณะวิจัยองค์การสะพานปลา ด้วยทุนจากองค์การสะพานปลา
หัวหน้าคณะวิจัยโครงการระบบจัดการขยะมูลฝอย ในจังหวัดสมุครสาครและอ้อมน้อย ด้วยทุนจาก Southeast Asia Technology Co.,Ltd.
หัวหน้าโครงการ. 1986. "Ethnicity and Fertility: The Case of Thailand." Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
หัวหน้าโครงการ. 1980. "Culture and Fertility: The Case of Thailand," Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
หัวหน้าโครงการวิจัย. 1979. "Fertility Threshold Value of Income and Education in Thailand," Council for Asian Manpower Studies (CAMS).
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2516
อนุกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสัญญา ธรรมศักดิ์มนตรี 2516-2517.
ที่ปรึกษา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ คณะกรรมการช่วยเหลือที่ปรึกษานายก รัฐมนตรีในด้านสังคม (คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 151/2519 ลว. 29 กันยายน 2529)
ที่ปรึกษา ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ร.ต.ต.ชาญ มนูธรรม) ที่ นร. 0101/10624 ลว. 30 กรกฎาคม 2527)
อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ และแนวนโยบาย กสช. (คำสั่งประธานคณะกรรมการสร้างงานในชนบท ลว. 23 มีนาคม 2532)
อนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายงานสภาวะเด็กและเยาวชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ที่ นร1402/622 ลว. 2 พฤษภาคม 2532)
ผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการประชากรของ ESCAP โดยคำอนุมัติของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์(ที่ นร 0809/3062 ลว. 18 กรกฎาคม 2528)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
ที่ปรึกษาด้านประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (ที่ นร 0809/4122 ลว. 11 กันยายน 2528)
ประธานคณะทำงานคาดประมาณประชากรสำหรับแผนฯ6 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( ที่ นร 0807/3914 ลว. 24 กันยายน 2529)
ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.เสนาะ อูนากูล : แผนฯ 6
อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ทั่วประเทศ (ปอมท.)
ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2536-2538
ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การประเมินแผนงานสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าทีมปรึกษาประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกองรัฐวิสาหกิจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าทีมปรึกษาประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกองรัฐวิสาหกิจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของการบินไทย
หัวหน้าทีมปรึกษาประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกองรัฐวิสาหกิจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขององค์การเภสัชกรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย นายเสนาะ เทียนทอง ฝ่ายวิชาการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม) พ.ศ.2537-2541
ที่ปรึกษาสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย 2531
กรรมการพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2531
คณะทำงานวิชาการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2535 - 2537
อาจารย์พิเศษประจำวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2534 - ปัจจุบัน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา 2525 - 2538, 2541 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ นายปองพล อดิเรกสาร (2540 - 2542)
กรรมการวิจัยสภาพยาบาลแห่งประเทศไทย 2533 - ปัจจุบัน
อ.ก.ม. พิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งศาสตราจารย์
 
              
ประวัติการทำงาน
 
ส.ค.
2551
-
ปัจจุบัน
-
ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนา การบริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 
ม.ค.
2547
-
ส.ค. 2551
-
ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
พ.ย.
2543
-
ม.ค. 2547
-
ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ธ.ค.
2536
-
2539
-
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีการบริหารหลักสูตร พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ก.พ.
2536
-
ก.พ. 2538
-
ประธานสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ก.ค.
2536
-
ก.ค. 2537
-
ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
4
ก.พ.
2534
-
ม.ค. 2536
-
ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
2532
-
2534
-
ประธานคณะกรรมการโครงการปริญญาเอก ประชากรและการพัฒนา คณะสถิติประยุกต์
26
ม.ค.
2530
-
2532
-
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
มี.ค
2526
-
ปัจจุบัน
-
ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา
1
ส.ค.
2521
-
2526
-
รองศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรโครงการปริญญาเอก สาขาประชากรและ การพัฒนา (2524)
25
มิ.ย.
2516
-
2521
-
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาคนแรก คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ม.ค.
2514
-
2516
-
อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ม.ค.
2508
-
2514
-
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
"Review of Studies on Consequences of Population Change : Thailand", Paper Presented at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Preparatory Expert Group Meeting on Consequences of Population Change in Asia. 5-8 June 3, 1989. 1989. Suchart Prasith-rathsint.
"The Economic and Social Impact of Declining Fertility : A Case Study of Thailand." in Asia Pacific Population Journal. Vol.2, No.2. 1988. Chira Hongladarom,Suchart Prasith-rathsint and Warren C. Robinson.
"Fertility Effects of Agricultural rrigation in Northeast Thailand." in John Stoeckel and Anrudh K. Jain (ed). 1986. Fertility in Asia: Assesing the Impact of Development Project. London: France Printer (Publishers) Limited. 1986. Suchart Prasith-rathsint, et al.
"Socio-Economic Correlates of Mortality in Thailand" in Ng Shui Meng (ed.). 1986. Socio-Economic Correlates of Mortality in Japan and ASEAN. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, pp.260-295. 1986. Suchart Prasith-rathsint. et al.
"Trends and Differentials in Fertility in Country Monograph Series No.3: Population of Thailand, Chapter V. Bangkok: U.N. Economic and Social Commission For Asia and Pacific. pp. 62-90. 1976. Suchart Prasith-rathsint.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2532 มติคณะรัฐมนตรี (ที่ นร 201/3902 ลว. 21 มีนาคม 2532)
คณะทำงานวางแผนประชากรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ที่ นร 0805/1768 ลว. 20 สิงหาคม 2529)
อนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร (คำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร ที่ 1/2527 ลว. 24 พฤษภาคม 2527)
อนุกรรมการวางแผนประชากรกำลังคน การมีงานทำและค่าจ้างแรงงานในการจัดทำแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนฯ 5 และแผนฯ 6
อนุกรรมการเฉพาะกิจด้านประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนฯ 5 และแผนฯ 6
คณะทำงานเตรียมแผนประชากรในแผนพัฒนา ฉบับที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานคณะทำงานคาดประมาณจำนวนประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนฯ 6
คณะทำงานประเมินผลกิจกรรมประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนฯ 5
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ วท 0404/(10) ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2532)
กรรมการสาขาสังคมวิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2525 ถึงปัจจุบัน
ทบวงมหาวิทยาลัย
อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์ (คำสั่งคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 70/2531 ลว. 14 เมษายน 2531)
กรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสาขาสังคมศาสตร์(คำสั่งคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 64/2530 ลว. 18 ธันวาคม 2530)
อ.ก.ม.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานระดับชำนาญการทางวิจัยของทบวงมหาวิทยา- ลัย (หนังสือที่ ทม 0202/96 ลว. 15 มกราคม 2528)
อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการของ นางสมพร เอกรัตน์ (ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2531)
คณะทำงานประจำโครงการเรื่อง "การศึกษาสภาพแวดล้อมของอุดมศึกษา" (คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ที่ 8/2530 ลว. 3 พฤศจิกายน 2530)
อนุกรรมการวิชาการประจำโครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว (ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0204/3059 ลว. 17 เมษายน 2532)
หน่วยงานอื่น ๆ
กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ ของสมาคมป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (สปอ. ที่ ทม 1806/3971 ลว. 19 สิงหาคม 2530)
ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 2524
กรรมการปรับปรุงข้อมูลสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2526
ผู้อำนวยการโครงการที่ปรึกษา TURA-CIDA 2530 ถึงปัจจุบัน
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ
นายกสมาคม (2529 - 2534) สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
นายกสมาคม (2524 - 2529) สมาคมนักประชากรไทย
Vice President, Asian Forum for Development and Population Studies (2526 ถึงปัจจุบัน)
ผลงานที่ตีพิมพ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 8), 2536.
การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2537.
โสเภณีเด็ก : สภาพ ปัญหาปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลียงเชียง. 2537.
รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการ (พิมพ์ครั้งที่4) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง. 2536.
รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัด ปี 2535 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง. 2536.
เทคนิคทางสถิติชั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS PC+ เล่ม 5 การวิเคราะห์การถดถอย : แนวคิด วิธีการและการประยุกต์ใช้ (Regression Analysis : Concepts , Methods and Applications) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2536.
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสัมคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์หลักการวิธีการและการประยุกต์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2537.
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
การวิจัยประเมินผลโครงการ (Project Evaluation Research). กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7), 2534.
การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7), 2534.
เทคนิคทางสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSSPC+ เล่ม4, การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อการพยากรณ์ (Regression Analysis for Forecasting). กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7), 2534.
โสเภณีเด็ก : สภาพ ปัญหาปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลียงเชียง. 2537.
Thailand"s National Development: Social and Economic Background. Printed by: Parbpim Ltd., Part., 1989.
Thailand"s National Development: Policy Issues and Challenges. Bangkok: Vichithathakorn, 1987.Bangkok: Vichithathakorn, 1987.
เทคนิคทางสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล. ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSSPC+ เล่ม2 แบบจำลองล๊อกเชิงเส้นเชิงชั้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Hierarchical Log-Linear Model for Analyzing Qualitative Data), กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ์
เทคนิคทางสถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ เล่ม3 การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis), กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ์)
ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,2526. (ภาษาไทย และอังกฤษ)
กลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาประชากรและสังคมของประเทศไทยในทศวรรษ 1980 : กลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: เทพรัตน์การพิมพ์,2526. (ภาษาไทยและอังกฤษ)
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2527, 2528.
การวิจัยทางสังคมศาสตร์. ในเอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่13, หน้า 163-271, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ข้อมูลประชากรของประเทศไทย. วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาประชากร, ปัจจัยที่มีผล กระทบต่อระดับภาวะเจริญพันธุ์, และการย้ายถิ่นและการขยายความเป็นเมือง ในหนังสืออุเทศประชากรศึกษา โครงการประชากรศึกษา, มหาวิทลาลัยมหิดลม 2520
สตรีกับการพัฒนาและผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรในประเทศไทย. รายงานการสัมมนา 2-3 ธันวาคม 2534, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2526. (ภาษาไทยและอังกฤษ)
The Impactof Agricultural Irrigation Projects on Fertility in Northeastern Thailand. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2525. (ภาษาอังกฤษ)
ภาวะเจริญพันธุ์กับการพัฒนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหพรหม, 2525. (ภาษาไทยและอังกฤษ)
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดอัตราเพิ่มประชากรให้เหลือร้อยละ1 .5 ต่อปีในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5: การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2533,หน้า1.1-1.32 (ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ)
Fertility Threshold Values of Income and Education in Thailand. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2522. (ภาษาอังกฤษ)
The Social and Economic Analysis of Thai Fertility Behaviour: A Rural Family Perspective. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521. (ภาษาอังกฤษ)
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ความรู้ทัศนคติและการวางแผนครอบครัวของสตรีไทยในชนบท, สถาบันประชากรศาสตร์: Working paper No.2, 2516. (ภาษาไทย)
The Rural and Urban Popualtion of Thailand: Comparative Profile. สถาบันประชากรศาสตร์, รายงานวิจัยหมายเลข 8, 2513. (ภาษาอังกฤษ)
LeadingDemographicandSocialIssuesofThailand in the 1980"s in Thailand in the 1980"s : Significant Issues, Problems and Prospect. กรุงเทพฯ: เทพรัตน์การพิมพ์, 2524. (ภาษาอังกฤษ)
การวิเคราะห์พฤติกรรมการมีบุตรในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับจุลภาคตามทัศนคติของครอบครัวชนบท. กรุงเทพฯ: เทพรัตน์การพิมพ์, 2524. (ภาษาไทย)
Suchart Prasith-rathsint,1986. Report: An Analysis of Change of Urbanization, Urban Growth and Migration in Thailand. to National Economic and Social Department Board. Bangkok: Parbpim Ltd.,Part.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2529. "การศึกษาเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่26 ฉบับที่3 กรกฎาคม 2529, หน้า 340-380. (แปลจากภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์)
"ประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม" วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่1, เมษายน 2528, หน้า 12-20.
"การวิเคราะห์ภาวะการตายระดับจังหวัดของประเทศไทย" วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1, เมษายน 2528, หน้า 60-96.
"ปัญหาอันเกิดจากความไม่เสมอภาคระหว่างท้องถิ่นกับการย้ายถิ่นของประชากร" ประชากรศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2533, หน้า 126-132.
"อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและประชากรต่อแบบลักษณะของครอบครัวญี่ปุ่น" วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, เมษายน 2516, หน้า 101-121.
"บทบาทของกำนันในการพัฒนาองค์การท้องถิ่น" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2533, หน้า 94-110.
"การพัฒนาอำเภอ: บทบาทของนายอำเภอในการสร้างทีมงาน" บทวิจารณ์ วารสารพัฒนบริ-หารศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1, มกราคม 2529, หน้า 84-87.
"นัยของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายที่มีผลต่อการวางแผนครอบครัวและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย" วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, (มกราคม) 2516, หน้า 88-103.
"ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการย้ายถิ่นของประชากร" วารสารประชากรศึกษา. 2516. "การวางแผนครอบครัวของสตรีชนบทในประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, 2515, หน้า 63-71.
"อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการเติบโตของประชากรในประเทศไทย" วารสารเศรษฐศาสตร์ ปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3, 2525, หน้า 16-25.
"นัยของการเลือกเพศของบุตรที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ของครอบครัวไทยในชนบท", วารสาร รามาธิบดี ปีที่ 3 ฉบับที่ 4, 2515, หน้า 138-155.
"ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และประชากรต่อโครงสร้างครอบครัวของชาวญี่ปุ่น", วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, 2515, หน้า 103-121.
"ลูกมากยากจน" วารสารสังคมปริทัศน์, 2516, หน้า 38-42.
"การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปัจจุบัน", วารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์. มกราคม-มีนาคม 2519, หน้า 83-115.
"การเข้ามีส่วนร่วมแรงงานของสตรี และพฤติกรรมภาวะเจริญพันธุ์ในชนบทของประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 5, 2514, หน้า 34-48.
"การย้ายถิ่นของประชากรไทย", วารสารประชากรศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) 2516, หน้า 4-11.
"การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดอัตราการเพิ่มประชากรให้เหลือร้อยละ1.5 ต่อปีในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2523, หน้า 400-441.
"ปัญหาประชากรและสังคมของประเทศไทยในทศวรรษ 1980", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3, มกราคา 2524, หน้า 391-414.
"ประชากรกับการพัฒนาอิสาน" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2525, หน้า 345-371.
"วิธีการประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายการวางแผนครอบครัวสำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่25 ฉบับที่ 1, มกราคม 2528, หน้า 37-51.
"แนวโน้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร", วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่3 เล่มที่ 3, พฤษภาคม 2527, หน้า 181-193.
"ข้อผิดพลาดของแนวการแก้ไขปัญหาประชากร", วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 5 เล่มที่ 1, มิถุนายน-กันยายน 2518, หน้า 143-150.
ประชากรและโครงการพัฒนาในประเทศไทย: งานวิจัยสนาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2528. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ภาวะเจริญพันธุ์กับการพัฒนาในประเทศไทย: งานวิจัยสนาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2528. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1982-1986)
Contraceptive Demand and Supply Survey in Thailand 2526. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2526.
ภาวะเจริญพันธุ์และชาติพันธุ์ในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2526.