การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
1 การวัดผลและประเมินผลของการเรียนรายวิชา
    ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ให้กระทำเป็นแบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
  B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
  C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fairly)
2.0
  D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)  
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์
S
ผลการเรียนเป็นที่พอใจ
satisfactory
U
ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ
unsatisfactory
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
incomplete
W
เพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
withdrawal
AUD
การลงทะเบียนเรียนเพื่อฟังโดยไม่นับหน่วยกิต audit
      นักศึกษาต้องได้ระดับค่าคะแนน 3 หรืออักษรระดับ B หากต่ำกว่าต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม่

2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้
      สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต)
 1. สอบผ่านรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยได้ระดับคะแนนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. สอบคุณสมบัติความเป็นนักศึกษาปริญญาเอก(Qualifying Examination) (ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์)
 3. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 1
 4. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 2
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
  (1) ได้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ
  (2) ผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  (3) ผ่านการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการสอบ/เทียบความรู้ให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษา
 6. สอบผ่านการสอบปากเปล่าป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 7. เสนอผลงานของดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
 8. ได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์บทความ  ตามเกณฑ์ของ สกอ. ในกรณีที่ได้รับทุน สกว. ต้องตีพิมพ์บทความลงในวารสารต่างประเทศหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 9. ผ่านการศึกษาดูงานวิชาการในต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของโครงการ
 10. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการกำหนด

      สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แผนดังต่อไปนี้

12.1 หลักสูตรแผนการศึกษา 1 (วิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)
       นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรแผนการศึกษา 1 จะสำเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
 1. สอบคุณสมบัติความเป็นนักศึกษาปริญญาเอก(Qualifying Examination)   (ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์)
 2. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 1
 3. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 2
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
  (1) ได้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ
  (2) ผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  (3) ผ่านการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการสอบ/เทียบความรู้ให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษา
 5. สอบผ่านการสอบปากเปล่าป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 6. เสนอผลงานของดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
 7. ได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์บทความตามเกณฑ์ของ สกอ. ในกรณีที่ได้รับทุน สกว. ต้องตีพิมพ์บทความลงในวารสารต่างประเทศหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 8. ผ่านการศึกษาดูงานวิชาการในต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของโครงการ
 9. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการกำหนด

       สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรเน้นการวิจัยและได้ผ่านการสัมมนา 1 และ 2 มาแล้ว มีผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาสาระ และ/หรือระเบียบวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่จะใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตหรือสอบเทียบโอนความรู้ดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 และตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยปทุมธานีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางวิชาการพัฒนาการบริหาร พ.ศ. 2551

12.2  หลักสูตรแผนการศึกษา 2 (ศึกษารายวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต และทำดุษฎีนิพนธ์)
       นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรแผนการศึกษา 2 จะสำเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
 1. สอบผ่านรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยได้ระดับคะแนนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. สอบคุณสมบัติความเป็นนักศึกษาปริญญาเอก(Qualifying Examination)  (ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์)
 3. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 1
 4. ผ่านการสัมมนาปฏิบัติการ 2
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดย
  (1) ได้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ
  (2) ผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  (3) ผ่านการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องผ่านการสอบ/เทียบความรู้ให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษา
 6. สอบผ่านการสอบปากเปล่าป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 7. เสนอผลงานของดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
 8. ได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์บทความตามเกณฑ์ของ สกอ. ในกรณีที่ได้รับทุน สกว. ต้องตีพิมพ์บทความลงในวารสารต่างประเทศหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 9. ผ่านการศึกษาดูงานวิชาการในต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของโครงการ
 10. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการกำหนด