topmenu
ดูภาพกิจกรรม admindev.com วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร admindev.com มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย admindev.com  www.admindev.com : ปริญญาเอก : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร : คณาจารย์ ดุษฎีนิพนธ์ที่คณาจารย์ให้คำแนะนำ admindev.com 
ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
 
 
 
  www.admindev.com : ปริญญาเอก : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร: ข่าวสาร
ประวัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และ สกอ.


การสืบค้นบทความทางวิชาการ


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาการบริหาร)


การสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 นายก้องเกียรติ เชยชม


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (กันยายน 2558)


การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)


การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (พระมหาประจวบ แทนโชติ)


กำหนดการกิจกรรมพิเศษ


การสอบสัมมนาปฏิบัติการ 1 (23 พฤษภาคม 2558) (2 ราย)


การสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 พ.ต.ท.หญิงบุญณิสา ส่งเเสง


ตำรา: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและ แบบผสม ที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล (ราคา 300. บาท)


กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 พระมหาประจวบ เเทนโชติ


การอบรมหลักสูตร “การใช้สถิติวิเคราะห์(ระดับกลาง)ในการวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจร: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ”(วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557)


การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


การสอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ คุณนิพิฑ คำวีระ


อบรมการสร้างมาตรวัดสําหรับการวิจัยที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล แบบครบวงจร: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (วันที่ 20-21 กันยายน 2557)


การสอบสัมมนาปฏิบัติการ 1 นางปรียา บัวทองจันทร์


การอบรม "การวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) แบบครบวงจร: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ”


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา


สัมมนาปฏิบัติการ 1 พ.ต.ต.พิชศาล พันธุ์วัฒนา


ATLAS.ti Workshop in Thailand


หนังสือใหม่ การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล (พิมพ์ครั้งที่ 6) (ปรับปรุงใหญ่)


การส่งงานทาง e-mail


โครงการนานาชาติ รองรับ AEC


บทความ A September Day to Celebrate, An Illiterate in Literate Russia (By Namtip Aksornkool)


สนใจ สมัครด่วน! หลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัยและการประเมินผล


หน่วยช่วยงานวิจัยอิสระ (Independent Research Support Unit: IRSU)


ขอเชิญส่งบทความลงทางวิชาการ ลง วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้


เปิดหลักสูตรอบรม การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (21-25 มีนาคม 2554)


กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 1


กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 นางนิตยา เลาหบรรจง


บทความ: A September Day to Celebrate, An Illiterate in Literate Russia (By Namtip Aksornkool)


SUBJ1


กำหนดการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (พ.ต.ท.พิชศาล พันธุ์วัฒนา)


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร)


[ดูข่าวสารย้อนหลัง]
  www.admindev.com : ปริญญาเอก : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร : คณาจารย์
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ประธานที่ปรึกษาโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม ประธานโครงการ

พระราชปัญญารังษี (ดร.วีระเวส พาเจริญ)

ดร. เจมส์ แลนแคสเตอร์

ดร. สมชาย ลังกะสูตร

ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล

ดร. วิจักษ์ พงษ์เภตรากรรมการ