ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ  จำนวนรายการต่อหน้า   
แสดงข้อมูลทั้งหมด
รวม :  73 คน
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
73  นายยิ่งเกียรติ ผู้เจริญวิบูลย์  บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 
72  ดร.มนูญ หวันหยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
71  ดร.ชาติชาย โทสินธิติ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
70  ดร. อำนวย ปิ่นพิลา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
69  ดร. ทินโน ขวัญดี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
69  ดร.ปัทมาส มีครองธรรม  สำนักพระราชวัง 
68  ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
67  ดร. กิตติพงษ์ สุมิพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
66  ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ  ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำ 
65  ดร.เจนเนตร มณีนาค  IT Training Division บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
64  ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี  คณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
62  ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย  นักวิจัยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ 
61  ดร.วันทนีย์ บุญญเดช  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย การลงทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน 
60  ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์  บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) 
59  ดร.บุษกร จารุชิราธนากูล  ผู้อำนวยการโครงการ MBA in SME Management 
58  ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล  ประธานบริษัทบีพี อาร์ แอนด์ TQM คอนซัลแตนท์ จำกัด คณะกรรมการ 
57  ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
56  ดร.อัมพร ทองเหลือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
55  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร  นักวิชาการพาณิชย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการบริการการส่งออ 
54  ดร.ผจงจิตต์ พิทักษ์ภากร  กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน