กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และ สกอ. -
หลักสูตรนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับรองคุณวุฒิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร (รหัส 38363)
link
http://58.137.168.156/index.jsp?p=search/search_Index.jsp&nomenu=1
เมื่อเข้าหน้า website แล้ว กรอกรายละเอียดข้างล่าง
ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต