กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 2  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
อบรมการสร้างมาตรวัดสําหรับการวิจัยที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล แบบครบวงจร: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (วันที่ 20-21 กันยายน 2557) -
              การสร้างมาตรวัดเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการวิจัยเชิงปริมาณ หากกระบวนการและขั้นตอนของการสร้างมาตรวัดไมถูกต้องไม่ได้มาตรฐานสากล จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและกระบวนการต่างๆของการวิจัยทั้งก่อนและหลังการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทําให้ผลงานวิจัยใช้ไม่ได้ หรือไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆและกิจกรรมที่ต้องทําในแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งมาตรวัดที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล หลักสูตรนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับคณาจารยนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการมีความรู้และสามารถสร้างมาตรวัดที่จะนําไปใชงานวิจัย

หลักการและเหตุผล
              ความรู้ด้านการสร้างมาตรวัดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก วิธีการเก่าๆที่นักวิชาการเคยใช้ในอดีตตกยุค ตกสมัย ไม่เป็นที่ยอมรับกัน เพราะขาดความเป็นศาสตร์ ที่มีขั้นตอนในการสร้างมาตรวัด และกิจกรรมที่ต้องเรียนรู้ในทุกขั้นตอน การเรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนและกิจกรรมที่ถูกต้องในการสร้างมาตรวัด เป็นพื้นฐานสําคัญมากสําหรับการสร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลที่สามารถตีพิมพ์ลงในวารสารต่างประเทศหรือในการสร้างมาตรวัดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและมาตรการได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์
              หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
               (1) เรียนรู้หลักการ กระบวนการ และขั้นตอนที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากลในการสร้างมาตรวัด
               (2) ฝึกปฏิบัติการสร้างมาตรวัดทุกขั้นตอนตลอดจนวิธีการที่ใช้
               (3) การสร้างมาตรวัดเชิงจิตวิสัย เชิงวัตถุวิสัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
               (4) การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของมาตรวัด

รายละเอียดของการฝึกอบอบรม
              -ในการอบรมนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ที่ถูกต้องและได้มาตราฐานสากลเกี่ยวกับการสร้างมาตรวัด
              -มีทักษะในการสร้างและการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของมาตรวัด

โครงสร้างของหลักสูตร
              ภาคทฤษฎี ครอบคลุม หลักการ วิธีการ ปัญหาและแนวทางในการสร้างมาตรวัด
              ภาคปฏิบัติ ฝึกขั้นตอนต่างๆ
              (1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรวัดที่จะสร้าง
              (2) การแปลงแนวคิดเป็นข้อคําถาม
              (3) การให้น้ําหนักรายการที่นํามาใช้สร้างมาตรวัดโดยการวิเคราะห์ปัจจัย
              (4) การตรวจสอบความใช้ได้ของมาตรวัด
              (5) การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือไดของมาตรวัด

ระยะเวลาการฝึกอบรม
การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช้เวลา 2 วัน
20-21 กันยายน 2557

ประโยชน์ที่จะได้รับ
              1.ความรู้ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการสร้างมาตรวัด
              2.ทักษะในการสร้างและการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของมาตรวัด
              3.เอกสารประกอบการบรรยายและตำรา

เงื่อนไขของการฝึกอบรมเพื่อได้รับประกาศนียบัตร
              เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่คณะผู้จัดต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม คณะผู้จัดขอกำหนดเงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตร ดังนี้
                - ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าฟังการบรรยายครบเต็มเวลา

หน่วยงาน/กลุ่มบุคคลใดต้องการให้ฝึกอบรมโดยเฉพาะกลุ่ม สามารถนัดหมายวันเวลาได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ e-mail: bestphd@hotmail.com หรือ
โทรศัพท์ 0-2975-6957-8