กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 6  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ คุณนิพิฑ คำวีระ - 27 กันยายน 2557
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ ของ นายนิพิฑ คำวีระ เรื่อง "บุพปัจจัยของความภัคดีของลูกค้าต่อการได้รับการบริการงานบำรุงรักษาระบบอัดอากาศในเขตภาคกลาง" ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 9.30-10.30 น.ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม