กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 6  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 16 - 19 ตุลาคม 2557
              มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมวิชาการสัญจรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการนำความรู้และทักษะการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมวิชาการ โดยกิจกรรมวิชาการสัญจรนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ

หลักการและเหตุผล
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรระดับสูงของประเทศที่มีความรอบรู้ทางด้านการพัฒนาการบริหารที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานทางวิชาการระดับสูง และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมทางวิชาการและคุณธรรมทางสังคมที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสังคม โดยส่วนรวม ฉะนั้นในการผลิตบัณฑิตนั้น นอกเหนือจากให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วนักศึกษาปริญญาเอกควรต้องมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกัน เพิ่มทัศนคติที่ดีต่อกันและกันและต่อมหาวิทยาลัยอันจะทำให้เกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยต่อไป โครงการจึงจัดงาน กิจกรรมวิชาการสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิชาการนอกสถานที่ และในช่วงที่เหมาะสม โดยเลือกสถานที่จัดอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยการสัมมนาวิชาการสัญจรประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์
              (1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาการบริหารและการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
               (2) ส่งเสริมความสามัคคีและทัศนคติที่ดีระหว่างนักศึกษาในรุ่นและนักศึกษากับคณาจารย์และผู้บริหารโครงการ และมหาวิทยาลัย
               (3) มีการนำความรู้และทักษะการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม