กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 2  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ - 1 พฤศจิกายน 2557
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาวกันภัย สุดสกุล ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "การเป็นผู้ประกอบการสตรี และบุพปัจจัยของความสำเร็จของการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม" ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
3. ดร.เจมส์ แลนแคสเตอร์
4. ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล
5. ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา