กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 พระมหาประจวบ เเทนโชติ -
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 ของพระมหาประจวบ แทนโชติ ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 น.-11.30 น. ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม