กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 4  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (พระมหาประจวบ แทนโชติ) - กันยายน 2558
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
พระมหาประจวบ แทนโชติ ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "บุพปัจจัยของประสิทธิผลของการสอนศิลธรรมโดยพระสงฆ์ให้เเก่เด็กนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
3. รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
4. ผศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
5. พระราชปัญญารังษี (ดร.วีระเวส พาเจริญ)