กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 4  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (กันยายน 2558) - กันยายน 2558
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

26 กันยายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
นายสุพจน์ แหนไธสง วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ภาวะผู้นำเเละความพร้อมของกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
3. รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์