กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 5  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา ส่งแสง) - กันยายน 2558
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

19 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา ส่งแสง ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม
3. ดร. ดวงใจ รัตนธัญญา
4. ดร. ชาติชาย โทสินธิติ
5. พล.ต.ต. ดร.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์