กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 1 - 29/10/2016
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 1 ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

29 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น.
นางสาวธิดารัตน์ คูหาพงศ์ กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการพัฒนา ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "ครูผู้สอนช่วยให้นักศึกษาของสถาบันการพละศึกษา เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานได้อย่างไร" โดยมีกรรมการผู้ทรงวุฒิ ดังนี้
(1) ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(2) รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม