เอกสารวิชาการ

ตำราเรียนผลงานวิจัยงานวิจัยที่กำลังดำเนินการดุษฎีนิพนธ์ที่คณาจารย์ให้คำแนะนำ
ชื่อตำรา  ผู้แต่ง  
แสดงข้อมูลทั้งหมด

  

รวม :  77 รายการ

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

 ราคา

        
        
  เทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์สถิติพรรณนา  รศ.ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม   250.00 
  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร (The Journal of Administration Development Research)ปีที่ 9 (เล่ม2)  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม, ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา เลาหบรรจง, ปรียา บัวทองจันทร์, ปฐม นวลคำ, จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์, ดร.สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์, ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล, ดร.สมชาย ลังกะสูตร    
  JimmiNi  JimmiNi   6.00 
  JimmiXzSq  JimmiXzSq    
  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร (The Journal of Administration Development Research) ปีที่ 8 (เล่ม1)      
  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร (The Journal of Administration Development Research) ปีที่ 7      
  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร (The Journal of Administration Development Research) ปีที่ 6      
  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร (The Journal of Administration Development Research) ปีที่ 5       
  บทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของพระสงฆ์ไทยที่มีผลต่อความยึดมั่นในศาสนาของพุทธศาสนิกชน (Expected and Actual Roles of Thai Buddhist Monks Affecting Adherents' Religiosity)  พระราชปัญญารังษี (วีระเวส พาเจริญ)    
  บุพปัจจัยของ E-Loyalty: ประสิทธิผลของการสื่อสารทางด้านการตลาดในการท่องเที่ยวประเทศไทย  ดร.สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์    
  บุพปัจจัยของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย  ดร.เกื้อกูล รัตโนภาส    
  บุพปัจจัยของการยอมรับของชุมชนต่อโรงไฟฟ้าขนอม  ดร.ชาญกิจ เจียรพันธุ์    
  อิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  ดร.ปูริดา กล้าประเสริฐ    
  ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการของรัฐ และปัจจัยเอื้ออำนวย ที่มีผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดร.สุนทรี เนียมณรงค์    
  ผลกระทบของการยึดอำนาจการปกครอง ต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และความตั้งใจ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ดร.สายใจ หมั่นฝึกพันธ์    
  บทบาทผู้บริหาร แรงจูงใจ และสมรรถนะของครู ที่มีผลต่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู โรงเรียนในเครือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ดร.เทพิน เดชานนท์    
  บุพปัจจัยของความภักดีของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นวายต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร  ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์    
  อิทธิพลของกลยุทธ์ทางอาชีพ สมรรถนะอาชีพและความผูกมัดพนักงานที่มีผลต่อความสำเร็จในอาชีพบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน